Szabályzat

 SZABÁLYZAT 

Com’ON Sepsi ifjúsági részvételi költségvetési program 

- 2023-es kiadás - 

 

 1. MI A COM’ON SEPSI?

A Com’ON Sepsi célja egy olyan részvételi folyamat lebonyolítása, amely ifjúsági közösségek kulturális és kreatív kezdeményezéseit hozza létre, dolgozza ki, gyűjti össze és lépteti életbe Sepsiszentgyörgyön, a részvétei költségvetés elveit követve.  

A részvételi folyamat küldetése az informális ifjúsági csoportok támogatása, és ezáltal a fiatalok szerepének erősítése a város közösségi életében. Aktív részvételükkel a fiatalok aktívan alakítják a város életét, és a fenntartható, felelős és inkluzív fejlődés révén hozzájárulnak a társadalmi változásokhoz. 

A Com’ON Sepsit a Prospero Kulturális és Ifjúsági Egyesület és a PONT Csoport valósítja meg, a folyamat fő támogatója Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa, társtámogatója pedig a Román Kereskedelmi Bank (BCR). 

Idén a teljes program futamideje 2023. július 5-től december 10-ig tart, azaz a felhívás közzétételétől és az ötletek benyújtásától a részvételi költségvetési program keretében támogatott utolsó tevékenységek lezárásáig. 

Ki vehet részt kezdeményezőként ebben a részvételi folyamatban? 

A részvétel nyitott bármely kezdeményező csoport számára, amelyet legalább 3 személy alkot, akik Sepsiszentgyörgyön kívánnak kezdeményezést megvalósítani, tagjai 14-35 évesek. Semmilyen megkötés nincs a végzettségre, tapasztalatra, nemzetiségre, nemre stb. nézve.   

Csak a csapatok által benyújtott kezdeményezéseket fogadjuk el. Egy csapat (ugyanazzal a névvel és csapatösszetétellel) több kezdeményezéssel is jelentkezhet, viszont legtöbb 2 kezdeményezés lehet díjazva, amennyiben megfelelő szavazatokat gyűjtenek.  

A Com'ON Sepsi 2023 keretében támogatható tevékenységeknek az alábbi témához kell kapcsolódniuk. A fiatalok ötleteinek szintén Sepsiszentgyörgy lakosainak kell szólniuk, de egyébként nincsenek korlátozások a megvalósítás helyét illetően (Sepsiszentgyörgy területén, beleértve Szotyor, Kilyén, Sugásfürdő), és a megvalósítási időszaknak tiszteletben kell tartania az ütemtervet.  

Milyen fő témaköröket célzunk meg 2023-ben?  

 • Közösség: olyan kezdeményezések, amelyek újdonságot, élményt hoznak a sepsiszentgyörgyi lakosok életébe, erősítik az egyéni felelősségvállalást a közösség életében, és lehetőséget teremtenek az emberek közti konstruktív vitára és ötletcserére. 
 • Élettér: a városi tér és a természeti környezete előtérbe helyezése olyan szemléletformáló akciók és kezdeményezések megvalósítása által, melyek a környezettudatos gondolkodást és cselekvést segítik elő. 
 • Tudás: olyan kezdeményezések, amelyek hozzájárulnak az egyének és csoportok közötti tapasztalatszerzéshez, szakismeret átadásához. 
 • Alkotás: olyan kezdeményezések, melyek megvalósítása által a közösség tagjai újat hoznak létre, legyen az művészeti vagy bármely más területet érintő kreatív esemény, termék vagy megoldás.
 • Életmód: a városlakók mindennapjait formáló, inspiratív kezdeményezések, amelyek motiválják a közösség tagjait a testi, szellemi és lelki értelemben vett egészséges életvitelre. 

A Com’ON Sepsi szlogenje a “te vagy a város, tegyél hozzá”. Az üzenet olyan részvételi attitűdöt kíván megalkotni és fejleszteni, amelyben nem állunk tétlenül, hanem mindannyian hozzáteszünk Sepsiszentgyörgyhöz és ezáltal közösen alakítjuk a jövő városát. A javasolt kezdeményezések egy vagy több kategóriába is tartozhatnak.   

A 2023-es év naptára  

A Com’ON Sepsiszentgyörgy részvételi folyamat 2023. július 5-én indul. Az irányadó lebonyolítási naptár a következő:

IDŐTARTAM – FÁZIS

 • július 5. – felhívás meghirdetése; 
 • július 6. 12:00 - augusztus 13 20., 23:59 – kezdeményezések leadása; 
 • augusztus 14 21. – technikai értékelés; 
 • augusztus 15 23. – szeptember 4 12., 15:59 – közönségszavazás;
 • szeptember 9 13. – december 10. – kezdeményezések megvalósításának időszaka.   

A kezdeményezések benyújtását követő lépések ütemterve változhat. Minden ilyen változást a honlapon és más kommunikációs csatornákon is közzéteszünk. 

A részvételi folyamat általános irányelvei 

A szervezők ajánlják, hogy a javasolt kezdeményezések vegyék figyelembe az alábbi szempontokat: 

 • Az informális csoportok javaslatai a város más-más életkorú, és szociokulturális háttérrel rendelkező közösségeihez is szóljanak. 
 • A kezdeményezésekbe kreatív módon kapcsolódhassanak be a résztvevők. A folyamat bátorítja olyan kezdeményezések kidolgozását és megvalósítását, amelyek a város különböző negyedeiben valósulnak meg. Az eseményeket csakis a városon belül, Sepsiszentgyörgy területén lehet megszervezni. 
 • A kezdeményezések megcélozhatják különböző terek vagy termékek létrehozását/újragondolását, amennyiben azok nem eladásra vannak szánva.  
 • A kezdeményezéseknek legyenek újító jellegűek egy közösségi szinten tapasztalt hiányosság/szükséglet pótlásában. 
 • A kezdeményezéseknek törekedjenek a jól észlelhető és látható eredmények elérésére, amelyeknek hosszútávú hatása is lehet. 

A Com'ON Sepsi szigorúan olyan kezdeményezéseket kíván támogatni, amelyek megfelelnek az alábbi kritériumoknak:  

 • a javasolt kezdeményezések tevékenységeihez való hozzáférés a nyilvánosság számára ingyenes;  
 • nem jelentenek pénzügyi akadályt a résztvevők számára (jegy, részvételi díj);  
 • a kezdeményezések egyértelmű, látható eredményeket tesznek lehetővé, amelyeknek hosszú távú hatása is lehet;  
 • a kezdeményezések biztonságos szabadidős feltételeket kínálnak a fiatalok és felnőttek számára;  
 • a kezdeményezések más (pénzügyi és nem pénzügyi) erőforrásokat is azonosítanak és mozgósítanak a közösségben.  

Milyen kezdeményezések nem támogathatók? 

Annak érdekében, hogy mind e részvételi folyamat alapelvei, mind a létező jogszabályok betartassanak, az alábbi típusú kezdeményezések nem támogathatók: 

 • azon kezdeményezések, amelyek nem sorolhatók be a projekt célkitűzéseibe és tevékenységeibe; 
 • azon kezdeményezések, amelyek nincsenek a pályázati űrlap alapján megszerkesztve; 
 • egyéni támogatások kérése (pl. ösztöndíjak, utazások támogatása); 
 • visszamenőleges kölcsönök, költségek, amelyek egy már lezárt vagy még jelenleg is futó projekt részei; 
 • politikai természetű kezdeményezések; 
 • olyan kezdeményezések, amelyen xenofóbiára, rasszizmusra, erőszakra vagy gyűlöletre buzdítanak; 
 • bizonyos szociális/nemzetiségi kategóriák felé irányuló diszkriminatív üzenetű kezdeményezések; 
 • olyan kezdeményezések, amelyek az alkohol- és drogfogyasztásra biztatnak. 
 • olyan kezdeményezések, amelyeket nem 14-35 év közöttiek kezdeményeznek/valósítanak meg. 

Minden kezdeményezés technikai értékelés tárgyát képezi, amely során a fent említett megszorító szempontok ellenőrzésre kerülnek, mielőtt ezek továbbjutnának a szavazás fázisába.  

 1. KÜLÖN KATEGÓRIÁK 

Hátrányos helyzetű fiatalok által javasolt kezdeményezések kategóriája 

Annak érdekében, hogy hátrányos helyzetű fiatalok is egyenlő esélyekkel kapcsolódhassanak be e részvételi folyamatban, kezdeményezéseiket külön kategóriába soroljuk.  

A hátrányos helyzetű fiatalok számára létrehozott kategória a csoport tagjainak helyzetére vonatkozik, nem a csoport által megcélzott közönségre. Abban az esetben minősül egy csapat hátrányos helyzetűnek, ha annak minden tagja az. 

A következő esetek minősülnek hátrányos helyzetnek, a csapat tagjait illetően:

 • nagymértékű kulturális különbség; 
 • fogyatékosság vagy egészségügyi problémák; 
 • pénzügyi és/vagy szociális korlátok; 
 • tanulmányi korlátok;
 • földrajzi és hozzáférési korlátok. 

Ettől függetlenül általános elvként fogalmazzuk meg, hogy lehetőség szerint minden kezdeményező csoport hátrányos helyzetű fiatalokat is bekapcsoljon saját tevékenységébe. 

 14-17 évesek kategóriája 

A fiatalok folyamathoz való jobb hozzáférés ösztönzése érdekében az idei kiadás keretében külön korcsoportban versenyeznek a14-17 éves fiatalok. Akkor tartozhat egy csoport ebbe a kategóriába, ha ennek minden tagja 14-17 év közötti a kezdeményezés benevezésekor. 

Hogyan valósítjuk meg a külön kategóriás folyamatokat a gyakorlatban? 

Ahhoz, hogy a hátrányos, illetve a 14-17 éves csoport külön kategóriába kerüljön, pályázáskor jelölnie kell az űrlapon (az erre vonatkozó doboz kipipálásával), hogy hátrányos helyzetű, illetve 14-17 éves csoportként kíván pályázni - amit röviden indokolnia is kell.  

Azok a csoportok, akik a 14-17 évüket betöltött kategóriákba tartoznak egy felnőtt korú személyt mentorként nevezhetnek meg. 

Legtöbb 3, hátrányos helyzetű csoport részéről benevezett, illetve 3, 14-17 éves fiatalokból álló csapatok kezdeményezés soron kívül részesülhet támogatásban. Ez esetben is a támogatás megítélése a szavazatok számának függvényében történik. 

Amennyiben egy külön kategóriásnak minősülő kezdeményezés elegendő számú szavazatban részesül ahhoz, hogy támogatást kapjon anélkül, hogy külön kategóriás listán szerepeljen, ez a kezdeményezés nem képezi részét az 3-as (hátrányos helyzet), illetve 3-as (életkor) külön listának. A támogatás odaítélése a 5. fejezetben leírt pályázás alapján történik.  

 1. A PÁLYÁZÁS MENETE

 ELSŐ FÁZIS. Beiratkozás a folyamatba 

A versenyre való beiratkozáshoz először regisztrálni kell a projekt honlapján, a WWW.COMONSEPSI.RO oldalon, ezt követően – a regisztrációval létrehozott felhasználói fiókba belépve – lehet elkezdeni a pályázati űrlapok kitöltését. Különleges igény esetén, a folyamatba bevont facilitátorok segítséget nyújtanak az informális csapatnak a platformhoz való hozzáférésben (például, ha különböző okok miatt a csapat tagjai nem férnek hozzá az Internethez). 

Egy csapat részéről érkező kezdeményezések száma nincs korlátozva, viszont ezekből a legtöbb 2 kezdeményezés kaphat támogatást, amennyiben elegendő szavazatban részesül. Minden pályázathoz külön űrlap kitöltése szükséges a WWW.COMONSEPSI.RO weboldal pályázati rendszerében. 

Minden kezdeményezés magyar vagy román nyelven nyújtható be. A részvételi folyamat koordinátorai biztosítják, hogy az összes kezdeményezés ezek rövid leírása szintjén tanulmányozható legyen mind román mind pedig magyar nyelven, ellátva az ehhez esetlegesen szükséges fordítási feladatokat. A részvételi folyamathoz való széleskörű hozzáférés jegyében mind e szabályzat, mind a pályázati űrlap román és magyar nyelven egyaránt hozzáférhető és letölthető.  

Minden csapat egy rövid, egyperces videót kell készíteni kezdeményezésének bemutatására, és feltölti azt a www.comonsepsi.ro oldalon található online nevezési űrlapra.  A videót a Com'ON Sepsi weboldalán és a közösségi médiafelületeken teszik közzé. 

A folyamatban résztvevő közösségi facilitátorok (közösségi koordinátorok) személyesen, telefonon vagy online egyaránt elérhetők a WWW.COMONSEPSI.RO oldalon szereplő adatok segítségével. 

EGY KEZDEMÉNYEZÉS KÖLTSÉGVETÉSE  

Maximális igényelhető összeg  

A kezdeményező csoport maximum 6000 lejes költségvetéssel javasolhat kezdeményezést. A Com'ON Sepsi pénzügyi juttatása kezdeményezésenként maximum 3000 lej. Egy kezdeményezés költségvetésének nincs minimális korlátja.  

FIGYELEM: Ha a kezdeményezés költségvetése meghaladja a 3000 lejt, a kezdeményező csoport felelőssége, hogy a támogatáson felüli összeget kiegészítő forrásokból biztosítsa.  

Elfogadott költségtípusok  

A kezdeményező csoport által benyújtott költségeknek összhangban kell lenniük az űrlaponban javasolt tevékenységekkel. Szükség esetén a közösségi facilitátorok a kezdeményezési űrlapok online benyújtásának határideje előtt segítséget nyújtanak a kezdeményező csoportoknak a költségvetés tervezésében.  

A költségvetésben nem támogatható kiadások listája a következőket tartalmazza:  

 • alkohol, dohányáru,  
 • földvásárlás,  
 • járművásárlás,  
 • telefon-előfizetések,  
 • a kezdeményező csoportok tagjainak fizetése vagy bármilyen más jövedelme.  

FIGYELEM: Rendezvény típusú kezdeményezések esetében az igényelt költségvetés legtöbb 30 százaléka fordítható eszközbeszerzésre. (pl. labda, társasjáték, tonaszőngyeg, promóciós ajándék). 

OFFLINE ŰRLAP MODELL 

Az offline űrlap letöltheitt. 

FONTOS: Az űrlap modellként szolgál. Egy kezdeményezés csak akkor fogadható el, ha ez feltöltésre kerül a www.comonsepsi.ro weboldalon. Amennyiben bármely informális csoport számára akadály hárul a weboldalhoz való hozzáférésben (valamilyen típusú hátrányos helyzet), úgy a részvételi folyamat facilitátorai segítséget nyújtanak a kezdeményezés feltöltésében. 

MÁSODIK FÁZIS. Technikai értékelés 

Ebben a szakaszban a beregisztrált kezdeményezések ellenőrzése történik két szempont szerint:  

 A. A kezdeményezés megvalósíthatósága szerint:  

 • minden nyilvános szavazásra bocsátott kezdeményezésnek valós határidőn belül megvalósíthatónak kell lennie. Az ellenőrzés mind a pályázási időszak alatt, mind a pályázatok leadásának határideje után is zajlik. 

 B. Támogatási kritériumok szerint: 

 • A pályázat a szabályzatnak megfelelően, leadási határidő előtt érkezett be. 
 • A kezdeményezés a WWW.COMONSEPSI.RO weboldal felületén került feltöltésre és a pályázati űrlap alapján került beküldésre.  
 • A kezdeményezést egy olyan min. 3 személyből álló csoport javasolja, amelynek tagjai 14 és 35 év közöttiek.
 • A kezdeményezés Sepsiszentgyörgy területén valósul meg. 
 • A kezdeményezés bérmentes, szabad hozzáférést nyújt a közösség tagjai számára a megszervezett tevékenységeken.  
 • A kezdeményezés tiszteletben tartja a Com’ON Sepsi elveit és értékeit. 
 • A projekt tiszteletben tartja az említett pénzügyi kritériumokat. 

Amennyiben egy kezdeményező csoport nem biztos abban, hogy az általa javasolt program tiszteletben tartja a fenti kritériumokat, ajánlott a kapcsolatteremtés egy facilitátorral (közösségi koordinátorral) még a pályázatok leadásának határideje előtt. 

HARMADIK FÁZIS. Közösségszavazás 

A megvalósíthatónak és szabályosnak minősített kezdeményezések közösségi szavazás útján történő rangsoroláson esnek keresztül, ezen a közösség azon tagjai vehetnek részt, akik saját felelősségükre nyilatkozzák, hogy Sepsiszentgyörgyről származnak, illetve itt laknak, dolgoznak vagy tanulnak. A szavazási folyamat online zajlik, és a WWW.COMONSEPSI.RO oldalon keresztül érhető el.  

Mikor zajlik a szavazás? 

A szavazás 2023. augusztus 23. - szeptember 12. 15:59 percig zajlik.

A szervezők mindig fenntartják a szavazási időszak változtatásának jogát, előzetes tájékoztatás kötelezettségével. 

Ki szavazhat? 

Bármely személynek joga van szavazni, aki saját felelősségére sepsiszentgyörgyi lakosnak vallja magát. A szavazás előtt további információkat közlünk ennek folyamatáról. Különleges esetekben a szavazás előirányzott időszaka módosulhat. 

Bármely személy, amelynek aktív felhasználója van a Facebook internetes platformon, szavazhat a Com’ON Sepsi részvételi folyamatban. Amennyiben egy személynek nincs még felhasználója, a szavazási időszak folyamán ezt még létrehozhatja.  

A szavazó személy saját felelősségére nyilatkozik, hogy betöltötte 14. életévét a szavazás pillanatában, valamint azt, hogy milyen viszonya van Sepsiszentgyörgy várossal (Sepsiszentgyörgyön élek/tanulok/dolgozom, illetve Sepsiszentgyörgyről származom). 

Egy személy legtöbb 10 kezdeményezést szavazhat meg. Egy kezdeményezés egy személy részéről legtöbb egy szavazatot kaphat. Egy leadott szavazat utólag nem vonható vissza. 

Hogyan lehet szavazni? 

A szavazatot a comonsepsi.ro oldalon lehet leadni a SZAVAZÁS menüpont alatt, a kezdeményezés leírásánál, a SZAVAZOK gomb megnyomásával. Egy már leadott szavazatot nem lehet visszavonni. 

Egy személy legfeljebb 10 kezdeményezésre szavazhat. A platform kijelzi, hogy hány szavazata maradt még a felhasználónak, illetve hogy a felhasználó már szavazott az adott kezdeményezésre (amennyiben ez a helyzet áll fenn). Egy személy egy kezdeményezésre csak egyszer szavazhat. A szavazat leadásához az érintett személynek be kell jelentkeznie az oldalra az SMS-ben kapott névvel, telefonszámmal és ellenőrző kóddal. 

További részletek: Szavazási útmutató 

Személyes adatok kezelése 

A Facebook platform által letöltött személyes adatok a hitelesítéshez használt felhasználónév és a személy neve. A szavazó személyes jelszava nincs mentve. Ezeket az információkat a PONT Csoport biztonságos platformon tárolja HTTPS adatátvitellel. A személyes adatokat szigorúan tároljuk a leadott szavazatok figyelembevétele és a szavazatukat leadó személyek valódi kilétének ellenőrzése érdekében.  

A PONT Csoport GDPR szabályzata itt érhető el:  

https://ro.pontgroup.org/protectia-datelor/  

NEGYEDIK FÁZIS. Díjazás 

A nyertesek az online közönségi szavazás rangsorolás nyomán lesznek kiválasztva, és legkevesebb 25 díj kerül kiosztásra az alábbi 3 kategóriában: 

 • minimum 19 díj a nyílt versenyen; 
 • maximum 3 díj a hátrányos helyzetű fiatalok kategóriájában; 
 • maximum 3 díj a 14-17 év közötti fiatalok kategóriájában. 

A külön kategóriákban benevezett kezdeményezéseknek a szavazatait külön számoljuk. Amennyiben egy külön kategóriásnak minősülő kezdeményezés elegendő számú szavazatban részesül ahhoz, hogy támogatást kapjon anélkül, hogy külön kategóriás listán szerepeljen, ez a kezdeményezés nem képezi részét tovább a külön kategória versenyének.    

Abban az esetben, ha 2 vagy több kezdeményezés azonos szavazatszámot ér el, a döntő kritérium a leendő látogatók száma. 

A díjalap 75.000 lej, amelyből 9000 lej kerül elkülönítésre egy-egy külön kategória kezdeményezéseire. Abban az esetben, ha a külön kategóriában kevesebb kezdeményezést neveznek be, mint az leendő díjak száma, és ennek következményében háromnál kevesebb díj osztódik ki, a fennmaradt díj összege nyílt verseny díjalapjához kerül át. 

Abban az esetben, ha a kiosztott 25 díj összértéke kevesebb, mint a díjalap, a fennmaradt összeg kiosztásra kerülhet a rangsorolásban soron következő kezdeményezési között a nyílt versenyben, beleértve a külön kategória kezdeményezéseit is egyenlő szavazatszám esetén.   

Abban az esetben, ha egy díjazott kezdeményezés visszalép megvalósítás fázisában vagy nem valósulhat meg bármilyen okból kifolyólag, a díj összegével a rangsorolásban soron következő kezdeményezés kerül díjazásra.  

6. A KEZDEMÉNYEZÉSEK MEGVALÓSÍTÁSA

A támogatott kezdeményezések 2023. szeptember 9 – december 10. időszakban kerülnek megvalósításra. A Prospero Kulturális és Ifjúsági Egyesület és a PONT Csoport azok az entitások, amely jogi hátteret biztosítanak a kezdeményezések megvalósításához. A kezdeményezések megvalósítása a következő folyamat szerint zajlik:    

 • A pénzbeli támogatás jogi formája a díj. 
 • A díj folyósítására a végrehajtó és a kezdeményező közötti szerződés aláírása után kerül sor, amely szerződés keretén belül a felek megállapodnak a - szerződéshez csatolt költségvetési táblázatban szereplő - költségtételek végleges listájában, tevékenységekre lebontva. 
 • A kezdeményezések támogatását a Prospero Kulturális és Ifjúsági Egyesület saját forrásokból, a sepsiszentgyörgyi polgármesteri hivatal, illetve városi tanács előfinanszírozásából, valamint egy, a BCR (Román Kereskedelmi Bank) által nyújtott szponzorkeretből biztosítja. 
 • A díjakat a Prospero Kulturális és Ifjúsági Egyesület folyósítja vagy kézbesíti. Ez vagy készpénzben való fizetéssel, kifizetési bizonylattal, vagy a kezdeményező csapat képviselőjének hiteles bankszámlájára, átutalással valósul meg, a rendelkezésre álló anyagi források keretén belül. Amennyiben az adott időszakban nem áll rendelkezésre a szükséges pénzösszeg a részvételi folyamat intézményes keretében, a kifizetés a keret rendelkezésre állása pillanatában a lehető leghamarabb megtörténik. 
 • A díjak átvételi okiratainak aláírása előtt, a kezdeményező csoport kötelezi magát, hogy a kezdeményezés megvalósításához szükséges összes jóváhagyást és jogi beleegyezést megszerezze. A Prospero Kulturális és Ifjúsági Egyesület együttműködik Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalával az informális csoportok ezirányú segítésében.  
 • A Com’ON Sepsi keretén belül javasolt kezdeményezés megvalósítása a hivatalos képviselő révén az informális csoport felelőssége, ennek hivatalos képviselője révén. A megvalósítás során minden csoportnak be kell tartania a vizuális kommunikációra vonatkozó szabályokat, legyen szó online kommunikációról, bármilyen nyomtatott anyagról vagy az esemény helyszínéről (pl. partnerek, támogatók logóinak feltüntetése).  
 • Jelentésminta alapján az informális csoportnak tartalmi jellegű beszámolót szükséges leadnia a megvalósított kezdeményezésről, mely beszámolóhoz adott esetben képeket, újságcikkeket, online cikkeket stb. is csatol. 
 • A Prospero Kulturális és Ifjúsági Egyesület kiegészítéseket kérhet a jelentéshez. 

 7. HASZNÁLATI FELTÉTELEK ELFOGADÁSA ÉS ADATVÉDELEM 

Egy kezdeményező csoport és egy kezdeményezés regisztrálása a kiválasztási folyamatba maga után vonja ezen szabályzat feltételeinek fenntartások nélküli elfogadását, illetve a személyes adatok felvételét a Szervező saját adatbázisába.  

További részletek a Com’ON Sepsiszentgyörgy részvételi folyamatról a www.comonsepsi.ro weboldalon találhatók. Ha pedig kérdése van, kapcsolatba léphet velünk a honlapon keresztül, vagy az info@comonsepsi.ro e-mail címen. 

A személyi adatokat a PONT Csoport gyűjti és dolgozza fel. A személyes adatok feldolgozása szolgál a személy személyazonosságának megállapítása, a jogi keret megállapítása és az adott személy részvételének elbírálása, ellenőrzés céljából történik, valamint a kommunikáció egyszerű és hatékony módjának megteremtése érdekében. A PONT Csoport vállalja, hogy nem hozza nyilvánosságra ezeket az adatokat, kivéve, ha a jogszabályok kötelezik a személyes adatok rendelkezésre bocsátását. Az érintetteknek jogukban áll a PONT Csoport birtokában lévő adatokhoz való hozzáféréshez, az adatokba való beavatkozáshoz (helyesbítés, törlés), ellenkezés (a hozzájárulás visszavonása, az adatkezelés korlátozása), a joguk van, hogy automatikus döntéseket nem tegyenek nevükben, és joguk az adatok hordozhatóságához és a bírósághoz forduláshoz. Az érintettek számára elismert jogok gyakorlása érdekében írásbeli kérvényt kell benyújtani, keltezéssel és aláírással, az office@pontgroup.org e-mail címen vagy a Horea út, 5/7 szám, Kolozsvár, Románia címen. A PONT Csoport vállalja, hogy a kért információkat a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül közli.  

A PONT Csoport a személyes adatok védelmére vonatkozó általános politikája részletesebben megtalálható a következő linken: https://ro.pontgroup.org/protectia-datelor/  

Prospero Kulturális és Ifjúsági Egyesület által kezelt személyes adatok jogi keretének megállapítása a szerződéskötés során történik, és a szerződés mellékletét képezik majd. 

A Com’ON Sepsi belső GDPR irányelvei itt érhetők el: https://comonsepsi.ro/privacy 

8. KAPCSOLAT

További részletek a Com’ON Sepsiszentgyörgy részvételi folyamatról a www.comonsepsi.ro weboldalon találhatók. Ha pedig kérdése van, kapcsolatba léphet velünk a honlapon keresztül, vagy az info@comonsepsi.ro e-mail címen. 

 

 

  

Kezdeményezők, Partnerek, Szponzorok
 • Prospero Kulturális és Ifjúsági Egyesület
 • PONT Csoport
 • Sepsiszentgyörgy Önkormányzata
 • BCR
 • Friss FM
 • Sepsi Rádió
 • We Radio