Szabályzat

 

SZABÁLYZAT 

a sepsiszentgyörgyi fiatalok informális csoportjai által javasolt kezdeményezések részvételi folyamat útján történő kiválasztására 

- 2020-as kiadás - 

 

 1. MI A COM’ON SEPSISZENTGYÖRGY? 

Com’ON Sepsiszentgyörgy célja egy olyan facilitált részvételi folyamat lebonyolítása, amely ifjúsági közösségek kulturális és kreatív kezdeményezéseit hozza létre, dolgozza ki, gyűjti össze és lépteti életbe Sepsiszentgyörgyön, a részvétei költségvetés elveit követve.  

A részvételi költségvetés (RK) célja a város polgárainak bevonása egy demokratikus párbeszéd- és döntési folyamatba a városi költségvetés (egy részének) elköltésének optimális módjáról. 

Stratégiai célunk egy olyan portfólió létrehozása, amely legalább 26 olyan kulturális-kreatív kezdeményezést tartalmaz, amelyeket a helyi közösség fiatal generációja javasol és valósít meg, és ezáltal hozzájárulnak a közösségi életben való aktív részvételhez, sepsiszentgyörgyi lakosokat bevonva különböző proaktív tevékenységekbe, amelyeknek köz–és nyilvános terek adnak majd otthont, így a lakosok ingyenesen vehetnek részt a tevékenységekben (nem kell jegyet fizetniük). 

Com’ON Sepsiszentgyörgy a helyi közösség fiataljait célozza, hogy ezek aktívan részt vegyenek a helyi közösségek fejlesztésében egy, a részvételi költségvetés elvén alapuló mechanizmus által. Ez a folyamat a fiatalok képességeit szeretné előtérbe helyezni, főleg azon fiatalokét, akik nem feltétlen vannak folyamatosan jelen egy szervezetben.  

Küldetésünk 

A program küldetése a fiataloknak és az informális csoportosulásoknak biztosított támogatás és ezek szerepének megerősítése. A csoportosulásokat a fiatalok aktív részvétel által alkotják, és a fenntartható, felelős és inkluzív városfejlesztés által járultnak hozzá a társadalmi változásokhoz.  

Com’ON Sepsiszentgyörgy részvételi folyamatot a Prospero Kulturális és Ifjúsági Egyesület és a PONT Csoport valósítja meg, a folyamatot Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja.  

2. A COM’ON SEPSISZENTGYÖRGY KERETE 

Sepsiszentgyörgy Európa Kulturális Fővárosa pályázata 

A Sepsiszentgyörgy Európa Kulturális Fővárosa koncepció célként határozta meg az egyéni és közösségi identitások megértésének elősegítését, az identitások különbözőségéből, meg nem élhetőségéből, meg nem értéséből, el nem fogadásából adódó feszültségek csökkentését, a regionális tudat erősítését az egyéni és közösségi szabadság, illetve a társadalmi kohézió erősítése a művészet és a kultúra közvetítésével. Ennek eredményeként az emberek közelebb kerülnek saját identitásuk megértéséhez és más identitások elfogadásához helyi, regionális, országos és európai szinten is, ezáltal egy nyitottabb, befogadóbb, erőteljesebb és erősebb, önmagát jobban ismerő és artikuláltabban megmutatni képes társadalmat eredményezve. A koncepció megfogalmazta a részvételi folyamatok erősítését, mint e célkitűzés elérésének egyik eszközét. Ezt ültetjük most gyakorlatba. 

A Diákok Éve 

Amilyen kapcsolat alakul ki Sepsiszentgyörgy és a város diákjai között, olyan lehet a város mentalitása és lelkiállapota húsz-harminc év múlva. Amit most kap a várostól, azt a jelen diákja többszörösen fordíthatja vissza a sepsiszentgyörgyi társadalom fele. Ha jót kap, jót fordít vissza, ha lehetőséget, akkor még több lehetőséghez juttat másokat. Ha viszont semleges benyomást, vagy rossz élményt, akkor ezt fogja visszatükrözni. A Diákok Éve arra tesz kísérletet, hogy hosszú távú lelki kapcsolatot alakítson ki a mai 14-18 éves fiatalokkal, akikből húsz-harminc év múlva a város vezetése, vállalkozói rétege, civil mozgalmára, kulturális szereplője vagy a városban zajló kezdeményezések távoli mecénása származhat majd. 

A projekt európai keretei 

A projekt a Com’ON Europe kezdeményezés következménye, amelyet az Európai Unió támogat az Erasmus+ projekten keresztül, és amelyben Torino (Olaszország), Braga és Cascais (Portugália), Maribor (Szlovénia), Thessaloniki (Görögország), Kolozsvár (Románia) és Várna (Bulgária) közösen alkotja meg az ifjúsági részvételi költségvetések mechanizmusainak stratégiai keretét. Az Európai projektet a Com’On Kolozsvár kezdeményezője, a PONT Csoport koordinálja és célja minél több város bevonása hasonló részvételi folyamatok kialakításába és fejlesztésébe, így Sepsiszentgyörgyöt is. 

3. KONCEPCIÓ ÉS ELŐIRÁNYZOTT LEBONYOLÍTÁSI ÜTEMTERV 

Az második kiadás teljes ciklusa 2020. július-december időszakban zajlik, az első, kezdeményezések benyújtására szólító felhívástól az utolsó tevékenység befejezéséig. 

Az idei kiadás koncepciója a ‘Sepsiszentgyörgy Plus(z)’, amely a fiatalok részvételét kívánja szorgalmazni mindenben, ami a helyi közösség fejlesztését jelenti, különös hangsúlyt fektetve a város számára aktuális kihívásokra is. 

Com’On Sepsiszentgyörgy az idei első kiadással fiatalok informális csoportosulásait, mikroközösségeit célozza meg, amelyek tagjai 14-35 évesek és nem részesei valamely hivatalos jogi szervezetnek, vagy ha azok, akkor hisznek a csoportjuk lehetőségeiben és szeretnének pozitív hozzáadott értéket teremteni a sepsiszentgyörgyi közösség számára. Azt kívánjuk bebizonyítani, hogy a fiatalok képesek szervesen hozzájárulni a helyi közösség fejlesztéséhez. Ugyanakkor azt is célul tűztük ki, hogy általában véve megteremtsük a kapcsolatot a fiatal közösségek és a város teljes lakossága között a közösségszavazás eszköze, valamint a lakosság részvételének szorgalmazása révén a kezdeményezések gyakorlatba ültetésének során.   

Nem utolsó sorban a részvételi költségvetéssel azt kívánjuk elérni, hogy Sepsiszentgyörgy költségvetésének egy részéről a város lakossága közvetlenül döntsön. 

Com’ON Sepsiszentgyörgy hozzá kíván járulni egy helyi e-polgárság kialakításához és fejlesztéséhez is, a város önkormányzat által kifejlesztett elektronikus kormányzási mechanizmusokba való fokozatos beépülés által.   

Ki vehet részt kezdeményezőként ebben a részvételi folyamatban? 

A részvétel nyitott bármely kezdeményező csoport számára, amelyet legalább 3 személy alkot, akik Sepsiszentgyörgyön kívánnak kezdeményezést megvalósítani, tagjai 14-35 évesek. Semmilyen megkötés nincs a végzettségre, tapasztalatra, nemzetiségre, nemre stb. nézve.  

Csak a csapatok által benyújtott kezdeményezéseket fogadjuk el. Egy csapat (ugyanazzal a névvel és csapatösszetétellel) több kezdeményezéssel is jelentkezhet, viszont legtöbb 2 kezdeményezés lehet díjazva, amennyiben megfelelő szavazatokat gyűjtenek. 

Mit jelent számunkra a PLUSZ Sepsiszentgyörgyön 2020-ben? 

 • PLUSZ HELYEK: sepsiszentgyörgyi terek azonosítása és kulturális aktiválása, meglévő helyek olyan irányú újra gondolása, amely által ezek új funkciót nyerhetnek, akár csak időlegesen is, egyéb környezettudatos és környezetszépítő akciók városszerte.  
 • PLUSZ TÉMÁK: olyan témák, ötletek és kezdeményezések köztudatba helyezése, amelyek újdonságot hoznak a szentgyörgyi közösségek életébe, vitát és konstruktív ötletcserét gerjesztenek. Az újszerűség állhat a témaválasztásban vagy a választott megközelítési módban is. 
 • PLUSZ KÖZÖSSÉG: olyan kezdeményezések és egyéni történetek kiemelése, amelyek  a sokszínűséget, multikulturalizmust ünneplik, a másság elfogadását, a civil kurázsit, a társadalmi felelősségvállalást és a tevékeny polgári öntudat kialakítását helyezik előtérbe, valamint hozzájárulnak a következő generációk tudásának gyarapításához, felnőtté válásához.   
 • PLUSZ MOZGÁS: a városlakók mozgásának és mobilitásának elősegítésére irányuló kezdeményezések a helyváltoztatástól a testedzésig, a figyelemfelkeltéstől a gyakorlati megvalósításig. 
 • PLUSZ KAPCSOLAT: a távol s itthon levő sepsiszentgyörgyiek elő vagy virtuális kapcsolatának erősítése, a hazatérés motivációjának erősítése. 

Com’ON Sepsiszentgyörgy szlogenje a te vagy a város, tegyél hozzá”. Az üzenet olyan részvételi attitűdöt kíván megalkotni és fejleszteni, amelyben nem állunk tétlenül, mindannyian hozzáteszünk Sepsiszentgyörgyhöz és ezzel mi alakítjuk a város jövőjét. 

Com’ON Sepsiszentgyörgy keretében benevezhető tevékenységeknek az itt bemutatott vízióhoz kell illeszkedniük, pontosabban az PLUSZ koncepcióhoz és a felsorolt prioritásokhoz. A javasolt kezdeményezések egy vagy több kategóriába is tartozhatnak.  

Lebonyolítási ütemterv 

Com’ON Sepsiszentgyörgy részvételi folyamat 2020 július 20-án indul. Az irányadó lebonyolítási naptár a következő: 

IDŐTARTAM 

FÁZIS 

július 20. 

Program meghirdetése 

július 20. - augusztus 24.(12:00 óra) 

Kezdeményezések leadása 

augusztus 24-27. 

Technikai értékelés 

augusztus 27. - szeptember 15. 

Közönségszavazás 

szeptember 16 – 23.  

Szerződéskötés csapatokkal, felkészítők 

szeptember 16. - november 30. 

Kezdeményezések megvalósításának időszaka 

november 30. - december 15 

Elszámolás lebonyolítása a projekt teljes ciklusára 

A kezdeményezések benyújtását követő lépések ütemterve változhat. Minden ilyen változást a honlapon és más kommunikációs csatornákon is közzéteszünk. 

A részvételi folyamat általános irányelvei 

A szervezők ajánlják, hogy a javasolt kezdeményezések vegyék figyelembe az alábbi szempontokat: 

 • A folyamat azt kívánja elérni, hogy a fiatalokból álló informális csoportok javaslatai a város más-más életkorú, és szociokulturális háttérrel rendelkező közösségeihez is szóljanak. 
 • Hasonlóképpen a folyamat bátorítja azokat a kezdeményezéseket, amelyekbe kreatív módon kapcsolódhatnak be a résztvevők, illetve amelyek a város különféle negyedeiben, részeiben kerülnek megszervezésre. Az eseményeket csakis a városon belül, Sepsiszentgyörgy területén lehet megszervezni. 
 • A folyamat bátorítja olyan kezdeményezések kidolgozását és megvalósítását, amelyek a városok különböző negyedeiben valósulnak meg. 
 • Engedélyezett olyan megjelenítési kezdeményezések kidolgozása, amelyek különböző terek vagy termékek létrehozása/újragondolása tartalmazzák, amennyiben azok nem eladásra vannak szánva.  
 • Com’ON Sepsiszentgyörgy nem támogat olyan kezdeményezéseket, amelyek pénzügyi korlátot állítanak a résztvevők elé. A programokon való részvétel ingyenes kell legyen. 
 • A kezdeményezéseknek legyenek újító jellegűek egy közösségi szinten tapasztalt hiányosság/szükséglet pótlásában.
 • A kezdeményezéseknek törekedjenek a jól észlelhető és látható eredmények elérésére, amelyeknek hosszútávú hatása is lehet.
 • A kezdeményezéseknek adjanak lehetőséget kell adniuk a fiatalok és felnőttek számára, hogy szabadidejüket biztonságos körülmények között tölthessék el.
 • A kezdeményezések a lebonyolítás pillanatában érvényes, hatóságok által előírt COVID-19 szabályzásoka (higényiai és távolságtartási szabályok) figyelembe kell vegye.
 • A kezdeményezések a közösség különféle (anyagi, vagy más jellegű) erőforrásait igyekezzenek beazonosítani és mozgósítani.  

Milyen kezdeményezések nem támogathatók? 

Annak érdekében, hogy mind e részvételi folyamat alapelvei, mind a létező jogszabályok betartassanak, az alábbi típusú kezdeményezések nem támogathatók: 

 • azon kezdeményezések, amelyek nem sorolhatók be a projekt célkitűzéseibe és tevékenységeibe; 
 • azon kezdeményezések, amelyek nincsenek a pályázati űrlap alapján megszerkesztve; 
 • egyéni támogatások kérése (pl. ösztöndíjak, utazások támogatása); 
 • visszamenőleges kölcsönök, költségek, amelyek egy már lezárt vagy még jelenleg is futó projekt részei; 
 • politikai természetű kezdeményezések; 
 • olyan kezdeményezések, amelyen xenofóbiára, rasszizmusra, erőszakra vagy gyűlöletre buzdítanak; 
 • bizonyos szociális/nemzetiségi kategóriák felé irányuló diszkriminatív üzenetű kezdeményezések;
 • olyan kezdeményezések, amelyek az alkohol- és drogfogyasztásra biztatnak.
 • olyan kezdeményezések, amelyeket nem 14-35 év közöttiek kezdeményeznek/valósítanak meg. 

Minden kezdeményezés technikai értékelés tárgyát képezi, amely során a fent említett megszorító szempontok ellenőrzésre kerülnek, mielőtt ezek továbbjutnának a szavazás fázisába. 

4. KÜLÖN KATEGÓRIÁK  

HÁTRÁNYOS HELYZETŰ FIATALOK ÁLTAL JAVASOLT KEZDEMÉNYEZÉSEK KATEGÓRIÁJA 

Annak érdekében, hogy hátrányos helyzetű fiatalok is megközelítőleg egyenlő esélyekkel kapcsolódhassanak be e részvételi folyamatban, kezdeményezéseiket külön kategóriába soroljuk.  

A hátrányos helyzetű fiatalok számára létrehozott kategória a csoport tagjainak helyzetére vonatkozik, nem a csoport által megcélzott fiatalokéra. Abban az esetben minősül egy csapat hátrányos helyzetűnek, ha annak minden tagja az. 

A következő esetek minősülnek hátrányos helyzetnek, a csapat tagjait illetően: 

 • nagymértékű kulturális különbség; 
 • fogyatékosság vagy egészségügyi problémák; 
 • pénzügyi és/vagy szociális korlátok; 
 • tanulmányi korlátok; 
 • földrajzi és hozzáfési korlátok. 

Ettől függetlenül általános elvként fogalmazzuk meg, hogy lehetőség szerint minden kezdeményező csoport hátrányos helyzetű fiatalokat is bekapcsoljon saját tevékenységébe. 

A 14-17 ÉVESEK KÜLÖN KATEGÓRIÁJA 

A fiatalok folyamathoz való jobb hozzáférés ösztönzése érdekében az idei, ‘20-as kiadás keretében külön korcsoportot hoztunk létre, amely 14-17 éves fiatalokat foglal magába. Akkor tartozhat egy csoport ebbe a kategóriába, ha ennek minden tagja 14-17 év közötti a kezdeményezés benevezésekor. 

HOGYAN VALÓSUL MEG EZ A GYAKORLATBAN? 

Ahhoz, hogy a hátrányos, illetve a 14-17 éves csoport külön kategóriába kerüljön, pályázáskor jelölnie kell az űrlapon (az erre vonatkozó doboz kipipálásával), hogy hátrányos helyzetű, illetve 14-17 éves csoportként kíván pályázni - amit röviden indokolnia is kell.  

Azok a csoportok, akik a 14-17 évüket betöltött kategóriákba tartoznak egy felnőtt korú személyt mentorként nevezhetnek meg. 

Legtöbb 3, hátrányos helyzetű csoport részéről benevezett, illetve 3, 14-17 éves fiatalokból álló csapatok kezdeményezés soron kívül részesülhet támogatásban. Ez esetben is a támogatás megítélése a szavazatok számának függvényében történik. 

Amennyiben egy külön kategóriásnak minősülő kezdeményezés elegendő számú szavazatban részesül ahhoz, hogy támogatást kapjon anélkül, hogy külön kategóriás listán szerepeljen, ez a kezdeményezés nem képezi részét az 3-as (hátrányos helyzet), illetve 3-as (életkor) külön listának. A támogatás odaítélése a 5. fejezetben leírt pályázás alapján történik.  

5. A PÁLYÁZÁS MENETE 

ELSŐ FÁZIS. Beiratkozás a folyamatba 

A versenyre való beiratkozáshoz először regisztrálni kell a projekt honlapján, a WWW.COMONSEPSI.RO oldalon, ezt követően – a regisztrációval létrehozott felhasználói fiókba belépve – lehet elkezdeni a pályázati űrlapok kitöltését. Különleges igény esetén, a folyamatba bevont facilitátorok segítséget nyujtanak az informális csapatnak a platformhoz való hozzáférésben (például ha különböző okok miatt a csapat tagjai nem férnek hozzá az Internethez). 

Egy csapat részéről érkező kezdeményezések száma nincs korlátozva, viszont ezekből a legtöbb 2 kezdeményezés kaphat támogatást, amennyiben elegendő szavazatban részesül. Minden pályázathoz külön űrlap kitöltése szükséges a WWW.COMONSEPSI.RO weboldal pályázati rendszerében. 

Minden kezdeményezés magyar vagy román nyelven nyújtható be. A részvételi folyamat koordinátorai biztosítják, hogy az összes kezdeményezés ezek rövid leírása szintjén tanulmányozható legyen mind román mind pedig magyar nyelven, ellátva az ehhez esetlegesen szükséges fordítási feladatokat. A részvételi folyamathoz való széleskörű hozzáférés jegyében mind e szabályzat, mind a pályázati űrlap román és magyar nyelven egyaránt hozzáférhető és letölthető. 

A folyamatban résztvevő közösségi facilitátorok (közösségi koordinátorok) személyesen, telefonon vagy online egyaránt elérhetők a WWW.COMONSEPSI.RO oldalon szereplő adatok segítségével. 

MÁSODIK FÁZISTechnikai értékelés 

Ebben a szakaszban a beregisztrált kezdeményezések ellenőrzése történik két szempont szerint:  

A: A kezdeményezés megvalósíthatósága szerint: minden nyilvános szavazásra bocsátott kezdeményezésnek valós határidőn belül megvalósíthatónak kell lennie. Az ellenőrzés mind a pályázási időszak alatt, mind a pályázatok leadásának határideje után is zajlik. 

B: Támogatási kritériumok szerint: 

 • A pályázat a szabályzatnak megfelelően, leadási határidő előtt érkezett be. 
 • A kezdeményezés a WWW.COMONSEPSI.RO weboldal felületén került feltöltésre és a pályázati űrlap alapján került beküldésre.  
 • A kezdeményezést egy olyan min. 3 személyből álló csoport javasolja, amelynek tagjai 14 és 35 év közöttiek. 
 • A kezdeményezés Sepsiszentgyörgy területén valósul meg. 
 • A kezdeményezés bérmentes, szabad hozzáférést nyújt a közösség tagjai számára a megszervezett tevékenységeken.  
 • A kezdeményezés tiszteletben tartja a Com’ON Sepsiszentgyörgy elveit és értékeit. 
 • A projekt tiszteletben tartja az említett pénzügyi kritériumokat. 

Amennyiben egy kezdeményező csoport nem biztos abban, hogy az általa javasolt program tiszteletben tartja a fenti kritériumokat, ajánlott a kapcsolatteremtés egy facilitátorral (közösségi koordinátorral) még a pályázatok leadásának határideje előtt. 

HARMADIK FÁZIS. Szavazás 

A megvalósíthatónak és szabályosnak minősített kezdeményezések közösségi szavazás útján történő rangsoroláson esnek keresztül, ezen a közösség azon tagjai vehetnek részt, akik saját felelősségükre nyilatkozzák, hogy Sepsiszentgyörgyről származnak, illetve itt laknak, dolgoznak vagy tanulnak. A szavazási folyamat interneten zajlik, és a WWW.COMONSEPSI.RO oldalon keresztül érhető el.  

 

SZAVAZÁSI ÚTMUTATÓ

Melyik kezdeményezések kerültek szavazásra?

Minden benevezett kezdeményezést technikai ellenőrzésnek vetettünk alá, amely a leírás érthetőségét, tömörségét vizsgálta, valamint a részvétel alapfeltételeinek betartását (lásd a szabályzatban). Minden olyan kezdeményezés szavazásra került, amely megfelelt ezeknek a feltételeknek, akár a benevezett formában, akár a technikai ellenőrzés során beküldött kiegészítések után. A tisztázandó elemekkel kapcsolatban a kezdeményező csapatok kiegészítéseket küldtek a szervezőknek.

Milyen időintervallumban zajlik a szavazás?

A szavazás augusztus 28-án 12 órától szeptember 15-én 11:59-ig tart.

Ki szavazhat?

Mindenki, aki rendelkezik aktív Facebook-fiókkal szavazhat a Com’ON Sepsi részvételi folyamaton. Ha valakinek nincs még Facebook-felhasználója, a szavazás időtartama alatt is létrehozhat egyet.

A szavazati jogával élő személy saját felelősségre nyilatkozatot tesz arról, hogy 14. életkorát betöltötte valamint, hogy Sepsiszentgyörgyön él/tanul/dolgozik/onnan származik.

Egy személy legfeljebb 10 kezdeményezésre szavazhat. Egy személy egy kezdeményezésre csak egyszer szavazhat. Egy már leadott szavazatot nem lehet visszavonni.

Hogyan lehet szavazni?

A szavazatot a comonsepsi.ro oldalon lehet leadni (a SZAVAZOK menüpontnál), majd rákattintva a kezdeményezés leírására és a SZAVAZOK gomb megnyomásával. A platform kijelzi, hogy hány szavazata maradt még a felhasználónak, illetve hogy a felhasználó már szavazott az adott kezdeményezésre (amennyiben ez a helyzet áll fenn). A szavazat leadásához szükséges bejelentkezni a Facebook-fiókkal.

Amennyiben nem látható a Facebook bejelentkezés gomb, kérünk kapcsold ki a "tracking protection". Amennyiben nem látható a Facebook bejelentkezés gomb, kérünk kapcsold ki a "tracking protection". Ezekhez itt találod az útmutatót Firefox, Chrome, Android.

Hol lehet követni a szavazás állását?

A szavazatot a comonsepsi.ro oldalon lehet leadni a SZAVAZOK menüpont alatt, majd a kezdeményezés megnyitása után. A szavazatokat a kezdeményezés leírásánál lehet megnézni. A szavazás nyomán kialakult végső sorrendet a lezártást követően, szeptember során tesszük közzé.

 

Személyes adatok kezdelése

A Facebook-adatok közül a bejelentkezéshez szükséges felhasználónevet veszi át a rendszer, a szavazó jelszavát nem. Az átvett adatokat a PONT Csoport egy biztonságos platformon tárolja. A személyes adatokat szigorúan csak a szavazatok számlálására és a szavazók valós identitásának ellenőrzésére használjuk fel.

NEGYEDIK FÁZIS. Díjazás 

A nyertesek az online közönségszavazás rangsorolás nyomán lesznek kiválasztva, és legkevesebb 26 díj kerül kiosztásra az alábbi 3 kategóriában: 

 • Maximum 20 díj az általános versenyen 
 • Maximum 3 díj a hátrányos helyzetű fiatalok kategóriájában 
 • Maximum 3 díj a 14-17 év közötti fiatalok kategóriájában  

A külön kategóriákban benevezett kezdeményezéseknek a szavazata külön számolódikAmennyiben egy külön kategóriásnak minősülő kezdeményezés elegendő számú szavazatban részesül ahhoz, hogy támogatást kapjon anélkül, hogy külön kategóriás listán szerepeljen, ez a kezdeményezés nem képezi részét tovább a külön kategória versenyének.   

Abban az esetben, ha 2 vagy több kezdeményezés azonos szavazatszámot ér el, a döntő kritérium a leendő látogatók száma. 

A díjalap 65000 lei, amelyből 7500 lei van elkülönítve a külön kategóriák kezdeményezéseire. Abban az esetben, ha a külön kategóriában kevesebb kezdeményezést neveznek be, mint az leendő díjak száma, és ennek következményében háromnál kevesebb díj osztódik ki, a fennmaradó díj összege az általános verseny díjalapjához kerül át.  

Abban az esetben, ha a kiosztott 26 díj összértéke kevesebb, mint a díjalap, a fennmaradt összeg kiosztásra kerülhet a rangsorolásban soron következő kezdeményezési között az általános versenyben, beleértve a külön kategória kezdeményezéseit is egyenlő szavazatszám esetén.  

Abban az esetben, ha egy díjazott kezdeményezés visszalép megvalósítás fázisában vagy nem valósulhat meg bármilyen okból kifolyólag, a díj összegével a rangsorolásban soron következő kezdeményezés kerül díjazásra.  

6. EGY KEZDEMÉNYEZÉS KÖLTSÉGVETÉSE 

Maximálisan megítélhető összeg 

A kezdeményező csoport egy pályázatának összköltségvetése 6.000 lej lehet. A Com’ON Sepsiszentgyörgy részvételi folyamat által támogatott összeg maximális értéke 2.500 lej lehet. Nem létezik minimális korlát egy kezdeményezés költségvetésére vonatkozóan. 

FIGYELEM: Amennyiben egy projekt költségvetése nagyobb, mint 2.500 lej, a csoport felelőssége az ezen érték fölötti anyagi alap biztosítása. 

Igényelhető költségtípusok 

A kezdeményező csoport által bemutatott költségeknek meg kell egyezniük a pályázati űrlapban javasolt tevékenységekkel. Amennyiben szükséges, a közösségi koordinátorok segítséget nyújtanak a kezdeményező csoportoknak a költségvetésük megtervezésében még a pályázatok online leadásának határideje előtt. 

Nem választható költségtípusok: 

 • alkohol, dohánytermék 
 • területvásárlás
 • autóvásárlás 
 • telefonszolgáltató előfizetés 
 • más felszerelések vagy leltári eszközök vásárlása 
 • fizetések vagy bármilyen más jövedelem a kezdeményező csoport tagjai számára 

E részvételi folyamat révén 30 kezdeményezés támogatása szándékozott megvalósulni, amelyhez a szükséges forrásokat Sepsiszentgyörgy város nyújtja, beleértve ebbe a hátrányos helyzetű fiatal csoportok által javasolt kezdeményezések is. Amennyiben ilyen csoportok részéről is kezdeményezések érkeznek, az erre érkező szavazatok külön kerülnek megszámolásra, és 3 kezdeményezés ennek a különleges kategóriának a keretében részesül támogatásban.

7. A KEZDEMÉNYEZÉSEK MEGVALÓSÍTÁSA 

A támogatott kezdeményezések 2020szeptember 16 – november 30. időszakban kerülnek megvalósításra. Prospero Kulturális és Ifjúsági Egyesület és a PONT Csoport azok az entitások, amely jogi hátteret biztosítanak a kezdeményezések megvalósításáhozA kezdeményezések megvalósítása a következő folyamat szerint zajlik:   

 • A pénzbeli támogatás jogi formája a díj. 
 • A díj folyósítására a végrehajtó és a kezdeményező közötti szerződés aláírása után kerül sor, amely szerződés keretén belül a felek megállapodnak a - szerződéshez csatolt költségvetési táblázatban szereplő - költségtételek végleges listájában, tevékenységekre lebontva. 
 • A kezdeményezések támogatását a Prospero Kulturális és Ifjúsági Egyesület saját forrásokból, a sepsiszentgyörgyi polgármesteri hivatal, illetve városi tanács előfinanszírozásából, valamint egy, a BCR (Román Kereskedelmi Bank) által nyújtott hitelkeretből biztosítja. 
 • A díjakat a Prospero Kulturális és Ifjúsági Egyesület folyósítja vagy kézbesíti. Ez vagy készpénzben való fizetéssel, kifizetési bizonylattal, vagy a kezdeményező csapat képviselőjének hiteles bankszámlájára, átutalással valósul meg, a rendelkezésre álló anyagi források keretén belül. Amennyiben az adott időszakban nem áll rendelkezésre a szükséges pénzösszeg a részvételi folyamat intézményes keretében, a kifizetés a keret rendelkezésre állása pillanatában a lehető leghamarabb megtörténik.
 • A díjak átvételi okiratainak aláírása előtt, a kezdeményező csoport kötelezi magát, hogy a kezdeményezés megvalósításához szükséges összes jóváhagyást és jogi beleegyezést megszerezzeProspero Kulturális és Ifjúsági Egyesület együttműködik Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalával az informális csoportok ezirányú segítésében 
 • Com’ON Sepsiszentgyörgy keretén belül javasolt kezdeményezés megvalósítása a hivatalos képviselő révén az informális csoport felelőssége, ennek hivatalos képviselője révén. A megvalósítás során minden csoportnak be kell tartania a vizuális kommunikációra vonatkozó szabályokat, legyen szó online kommunikációról, bármilyen nyomtatott anyagról vagy az esemény helyszínéről (pl. partnerek, támogatók logóinak feltüntetése).  
 • Jelentésminta alapján az informális csoportnak tartalmi jellegű beszámolót szükséges leadnia a megvalósított kezdeményezésről, mely beszámolóhoz adott esetben képeket, újságcikkeket, online cikkeket stb. is csatol. 
 • Prospero Kulturális és Ifjúsági Egyesület kiegészítéseket kérhet a jelentéshez.

8. HASZNÁLATI FELTÉTELEK ELFOGADÁSA 

Egy kezdeményező csoport és egy kezdeményezés regisztrálása a kiválasztási folyamatba maga után vonja ezen szabályzat feltételeinek fenntartások nélküli elfogadását, illetve a személyes adatok felvételét a Szervező saját adatbázisába.  

 9. KAPCSOLAT 

További részletek a Com’ON Sepsiszentgyörgy részvételi folyamatról a www.comonsepsi.ro weboldalon találhatók. Ha pedig kérdése van, kapcsolatba léphet velünk a honlapon keresztül, vagy az info@comonsepsi.ro e-mail címen. 

 10. ADATVÉDELEM  

A személyi adatokat a PONT Csoport gyűjti és dolgozza fel. A személyes adatok feldolgozása szolgál a személy személyazonosságának megállapítása, a jogi keret megállapítása és az adott személy részvételének elbírálása, ellenőrzés céljából történik, valamint a kommunikáció egyszerű és hatékony módjának megteremtése érdekében. A PONT Csoport vállalja, hogy nem hozza nyilvánosságra ezeket az adatokat, kivéve, ha a jogszabályok kötelezik a személyes adatok rendelkezésre bocsátását. Az érintetteknek jogukban áll a PONT Csoport birtokában lévő adatokhoz való hozzáféréshez, az adatokba való beavatkozáshoz (helyesbítés, törlés), ellenkezés (a hozzájárulás visszavonása, az adatkezelés korlátozása), a joguk van, hogy automatikus döntéseket nem tegyenek nevükben, és joguk az adatok hordozhatóságához és a bírósághoz forduláshoz. Az érintettek számára elismert jogok gyakorlása érdekében írásbeli kérvényt kell benyújtani, keltezéssel és aláírással, az office@pontgroup.org e-mail címen vagy a Horea út, 5/7 szám, Kolozsvár, Románia címen. A PONT Csoport vállalja, hogy a kért információkat a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül közli. 

A PONT Csoport a személyes adatok védelmére vonatkozó általános politikája részletesebben megtalálható a következő linken: GDPR itt. 

Prospero Kulturális és Ifjúsági Egyesület által kezelt személyes adatok jogi keretének megállapítása a szerződéskötés során történik, és a szerződés mellékletét képezik majd.  

11. OFFLINE ŰRLAP MODELL 

A következő oldalakon megtekinthető űrlap-modell tájékoztatásként szolgál ahhoz az online űrlaphoz, amelyet a Com’ON Sepsiszentgyörgy platformon tölthető ki. 

FONTOS: Az űrlap modellként szolgál. Egy kezdeményezés csak akkor fogadható el, ha ez feltöltésre kerül a www.comonsepsi.ro weboldalon. Amennyiben bármely informális csoport számára akadály hárul a weboldalhoz való hozzáférésben (valamilyen típusú hátrányos helyzet), úgy a részvételi folyamat facilitátorai segítséget nyújtanak a kezdeményezés feltöltésében.

 

AZ INFORMÁLIS CSOPORT KÉPVISELŐJE 

Név, életkor, telefonszám, kapcsolati e-mail és telefonszám. 

Név 

 

Életkor 

 

E-mail cím 

 

Telefonszám 

 

A CSAPAT TAGJAI 

A csapat többi tagjának neve és életkora (adjatok hozzá tetszőleges számú sort). 

Név 

Életkor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A KEZDEMÉNYEZÉS LEÍRÁSA 

Kérünk, válaszoljatok a következő kérdésekre a kezdeményezésetekkel kapcsolatosan. 

 1. A kezdeményező csoport neve
 2. A kezdeményező csoport leíráa
 3. Legkevesebb egy csapattagrésztvett-e az előző Com’ON Sepsiszentgyörgy kiadásában? (IGEN/NEM)
 4. A kezdeményezést hátrányos helyzetű fiatalokól álló csoport kezdeményezi? (IGEN/NEM) 4a. Ha IGEN, miben áll a hátrányos helyzet jellege? (az itt adott leírás értelémben a technikai ellenőrzés fázisában kerül a kezdeményezés a hátrányos helyzetű csoportoknak fenntartott speciális kategóriába). A szabályzat röviden leírja a hátrányos helyzetű fiatalok meghatározását.
 5. Minden tag 18 év alatti?
  5a. Ha IGEN, megnevezhettek egy felnőtt személyt a csapat mentoraként.
 6. A kezdeményezés megnevezése
 7. A kezdeményezés javasolt lezajlásának helyszíne(fizikai helyszín vagy az ,,online” megjegyzéssel, ebben az esetben a platform, vagy az online megoldás részletezése)
 8. A kezdeményezés leírása román nyelven
 9. A kezdeményezés leírása magyar nyelven
 10. A kezdeményezés rövid leírása angol nyelven (opcionális)
 11. Milyen konkrét tevekénységeket szeretnétek megvalósítani a kezdeményezés során?
 12. A sepsiszentgyörgyi közösség milyen igényére válaszol kezdeményezésetek?
 13. Kinek szól a kezdeményezés? (több válasz lehetséges)

  Gyerekek (0-13 év), Fiatalok (14-35 év), Felnőttek (35-59 év), Idősek (60 év fölött)

 14. Specifikus célcsoport, ha van. pll. Művészek, egyetemisták, technológia rajongók
 15. Hány ember fog részt venni szerintetek ebben a kezdeményezésben?
 16. Hol és milyen célcsoportoknak kívánjátok népszerűsíteni kezdeményezéseteket?
 17. Szerintetek milyen hatása lesz a kezdeményezéseteknek, ha megvalósul?
 18. Szükségetek van csoportotok kibővítésére új személyekkel? (IGEN/NEM)
 19. Ha igen, hány személlyel szeretnétek kibővíteni (adjatok meg egy számot)
 20. A kezdeményezés anélkül, hogy elveszítené az ötletet önmagában adaptálható a különböző COVID-19-es megszorításokra?(IGEN/NEM)

KEZDEMÉNYEZÉSETEK TEMATIKÁJA 

 21. Melyik prioritáshoz igazodik kezdeményezésetek? (A prioritások leírását a szabályzatban olvashatjátok el. Több kategóriát is bejelölhettek.)

 

Plusz  

Helyek 

Plusz  

Témák 

Plusz  

Közösség 

Plusz  

Mozgás 

Plusz Kapcsolatok 

 

 

 

 

 

 1. Szerintetek kezdeményezésetek hogyan járul hozzá a megjelölt prioritás(ok)hoz?

 A KEZDEMÉNYEZÉS KÖLTSÉGVETÉSE 

 

23. Milyen főbb költségek fedezését igényli a kezdeményezés megvalósítása? (Annyi sort adjatok hozzá, ahányat szükségesnek tartotok.) 

 

Ebből (költségítpus) 

Egységszám 

Egységár 

ÖSSZESEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖSSZKÖLTSÉGVETÉS 

 

 

 

Kezdeményezők, Partnerek, Szponzorok
 • PONT Csoport
 • Sepsiszentgyörgy Önkormányzata
 • Friss FM
 • Sepsi Rádió
 • We Radio
Korábbi kiadás